Radonåtgärd

1. Beskrivning 

(prisuppgifter gäller endast för byggnadsarea < 80 m2)

Har Du gjort radonmätning (2-3 mån) med mätdosor och fått för höga värden > 200 Bq/m3. . Låt mig undersöka var radonet kommer ifrån. Det kan vara radonhaltig jordluft, som tränger in underifrån källarbotten plattan eller från väggsektioner som ligger nedanför marknivån.. Jag har instrument och gör mätningar. Resultaten sammanställs i en utredning, som också föreslår åtgärder. Förslaget har hög kvalitet med ritningar och materiel förteckningar samt fullständig kostnadskalkyl. Den mest frekventa lösningen är radonsug metoden med en maxkostnad av ca 14000 kr. I 80% av fallen ligger priset under 10 000 kr. Du kommer förutom detta att få ROT-avdrag för arbetskostnaden (30 %) dvs. med mellan 2000 – 3000 kr.   

En god boendemiljö är att ha kontroll på radonnivån! Radonåtgärden innebär ofta att Du får andra fördelar bl.a bättre inomhusmiljö p.g.a. förbättrad ventilation.

Det här är viktigt för framtiden (2020 skall alla bostäder ha radonnivå under 200 Bq/m3 enligt riksdagens beslut 2002).

Du som har eller förvaltar  fastighet (BRF)  kan få hjälp på samma sätt.

2. Radioaktivitet från marken

I berggrund och mark finns det radioaktivitet bla. uran och torium, som sönderfaller till stabilt bly. Många ämnen bildas, nästan alla är metaller utom just radon, som är en ädelgas. Emellertid är radon en stor atom pga. atomkärnan har många neutroner och protoner och många elektroner runt sig. Det ger en komplicerad laddningsstruktur, som innebär att radonet fastnar ihop med andra partiklar till en mikropartikel  (~μm), som befinner sig i luften.

3. Radon i inomhusmiljö

Radon och dess döttrar i inomhusluft (polonium, tallium, vismut och bly) ger alla typer av strålning  dvs. α-, β- och γ-strålning, vilket innebär att det inte är hälsosamt att andas in dem om radonnivån i luften är hög.

Bostäder, arbetsplatser, skolor ska därför kontrolleras m.a.p. radonhalt.

Överskrider mätvärdet 200 Bq/m3, så erfordras radonsanering.  ROT-avdrag med 30% av arbetskostnaden kan erhållas.

 Radonet kan främst ta sig in på följande sät:

Lösningen är ofta att förändra ventilationen eller göra en radonsug från en grop  under husets bottenplatta. Radonstudies i Sollentuna kan lösa Ditt problem till låg kostnad enligt ovan. Arbetsgången är följande:

  1. Mätning görs av radon i luft och gammanivån i väggar.
  2.  En uppskattning av husets eller lägenhetens luftombyte görs.
  3. Med hjälp av ovanstående data kan radonkällornas bidrag till  inomhusluften  beräknas.
  4. En offert görs med en grundlig design för radonsug  

Företaget Lunden Care o Tech HB har F-skattsedel och momsredovisning.

Ett bra alternativ är att Du som husägare själv genomför saneringen enligt mina anvisningar. Då blir kostnad för materiel ca 3500 kr samt utredning med mätningar 1200 kr dvs 4700 + moms alltså totalt 5875 kr.

”Ett enastående erbjudande att få högsta kompetens till Din hjälp”!

4. Företaget

 Lunden Care o Tech HB driver uthyrning av enrumslägenheter i Helenelund och av semesterhus i Medelpad.

Teknikdelen i handelsbolaget har tillämpning av nyutvecklade metoder från fysikalisk och teknisk forskning som det främsta arbetsområdet. Jag, Bengt Orre, som arbetar som radonkonsult har erfarenhet från radonforskning från slutet av 60-talet, när jag gjorde min forskning för licentiat- och doktorsexamen vid Uppsala Universitet. Under nästan 30 år har jag  arbetat med att utveckla teknik och metoder för framtagning av materiel till Försvaret. Detta arbete har skett i alla led i samarbete på ett unikt sätt med industri och användarna inom Försvaret. 

Inom radonområdet har HB:t en bifirma: ”Radonstudies i Sollentuna”. Sedan 2006 har jag forskat om och utvecklat metoder för att förenkla och förbättra radonsaneringen och  

jag, Bengt Orre har genomgått kurs – Radon – åtgärder och har därmed behörighet från Svensk Radonförening (www.svenskradonforening.se) att genomföra utredningar och åtgärder för att sänka radonhalten.

5. Kontakt

Ring gärna och diskutera Ditt radonproblem. Tel 08/962504 eller 070/5764935.  Emailadress:bengt.orre@bredband2.com